top of page
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych zgodnie z LOPD, przy zastosowaniu aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych, informuje, że dane osobowe, które są zbierane za pośrednictwem formularzy Serwisu: www.jmigcerrajeros.com, są zawarte w określonych zautomatyzowanych plikach użytkowników usług JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS.
Gromadzenie i automatyczne przetwarzanie danych osobowych ma na celu utrzymanie stosunków handlowych oraz wykonywanie zadań informacyjnych, szkoleń, doradztwa i innych działań JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS.

Dane te będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom, które są niezbędne wyłącznie do realizacji ww. celu.
JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS podejmuje niezbędne środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu, sprzeciwu, sprostowania i anulowania, które zostały uznane w wyżej wymienionym Rozporządzeniu (UE). Skorzystanie z tych praw może wykonać użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmigcerrajeros@outlook.com lub pod adresem: Cuesta Del Rey, 14, CP 28814 - Daganzo De Arriba (Madryt).
Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i poprawne i zobowiązuje się do ich aktualizacji, informując o zmianach

JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG Ślusarze
 

Cel przetwarzania danych osobowych: W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
W JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu www.jmigcerrajeros.com w następujących celach:


1. W przypadku kontraktowania towarów i usług oferowanych przez www.jmigcerrajeros.com, w celu utrzymania stosunku umownego, a także zarządzania, administrowania, informowania, świadczenia i doskonalenia usługi.


2. Przesyłanie żądanych informacji za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie www.jmigcerrajeros.com.


3. Wysyłanie biuletynów (newsletterów), a także komunikatów handlowych dotyczących promocji i/lub reklam witryny www.jmigcerrajeros.com i sektora.


 Przypominamy, że możesz sprzeciwić się przesyłaniu informacji handlowych w dowolny sposób i w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej. Pola tych ewidencji są obowiązkowe, bez podania tych danych niemożliwe jest zrealizowanie wskazanych celów.
Jak długo przechowywane są zebrane dane osobowe?
Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak utrzymywany jest stosunek handlowy lub nie zażądasz ich usunięcia oraz przez okres, w którym może powstać odpowiedzialność prawna za świadczone usługi.


Legitymacja:
Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na następujących podstawach prawnych, które to uzasadniają:

 

1. Prośba o informacje i/lub kontraktowanie usług JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS, którego warunki zostaną Państwu w każdym przypadku udostępnione przed ewentualnym zawarciem umowy.


2. Dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda, o ile poinformujemy Cię, udostępniając Ci niniejszą politykę prywatności, którą po zapoznaniu się z nią, o ile wyrazisz na to zgodę, możesz zaakceptować za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, np. jako oznaczenie pola przeznaczonego do tego celu. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych lub zrobisz to w sposób błędny lub niekompletny, nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego żądania, co całkowicie uniemożliwi udzielenie Ci żądanych informacji lub wykonanie umowy usług.
 

Odbiorcy:
Dane nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej poza JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS, z wyjątkiem obowiązku prawnego.
Jako kierownicy zajmujący się leczeniem, zobowiązaliśmy się do przestrzegania przepisów prawnych mających zastosowanie do ochrony danych w momencie zawierania umowy, zakontraktowaliśmy następujących usługodawców:

dwa


• (KIEROWNIK) Pan/Pani: ____________________________________________________________,
zamieszkały w _____________________________________________________________________,
NIF/CIF nr ______________ świadczy usługi ___________________________________________.
Możesz zapoznać się z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi firmy pod następującym linkiem:

 

____________________________________________________________________________.
• (KIEROWNIK) Pan/Pani: ____________________________________________________________,
zamieszkały w _____________________________________________________________________,
NIF/CIF nr ______________ świadczy usługi ___________________________________________.
Z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi firmy można zapoznać się pod następującym linkiem: ____________________________________________________________________________.

 

Dane zbierane przez użytkowników usług W przypadkach, w których użytkownik umieszcza na serwerach hostingowych pliki z danymi osobowymi
udostępnione, JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkownika RGPD.

 

Przechowywanie danych zgodnie z LSSI
JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS informuje, że jako dostawca usług hostingu danych i na mocy przepisów ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI) przechowuje informacje przez maksymalny okres 12 miesięcy
niezbędne do identyfikacji pochodzenia hostowanych danych oraz momentu rozpoczęcia świadczenia usługi. Przechowywanie tych danych nie wpływa na poufność komunikacji i mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach dochodzenia karnego lub w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego, udostępniając je sędziom i/lub sądom lub Ministerstwu, które ich wymaga. Przekazywanie danych Siłom i Organom Państwowym odbywać się będzie zgodnie z przepisami przepisów o ochronie danych osobowych.

3
 


JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS jest właścicielem wszystkich praw autorskich, własności intelektualnej i przemysłowej, „know how” oraz wszelkich innych praw związanych z zawartością strony internetowej www.jmigcerrajeros.com i oferowanymi na niej usługami, a także niezbędnymi programy jej realizacji i związane z nimi informacje.

Powielanie, publikowanie i/lub wykorzystywanie zawartości strony internetowej www.jmigcerrajeros.com w sposób niewyłączny do celów prywatnych, w całości lub w części, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody.
 

Własność intelektualna oprogramowania
Użytkownik musi przestrzegać programów stron trzecich udostępnionych przez JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ -JMIG CERRAJEROS, nawet jeśli są one bezpłatne i/lub publicznie dostępne.
JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS posiada niezbędne prawa do eksploatacji i własności intelektualnej do oprogramowania.
Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji do zakontraktowanej usługi, oprogramowania niezbędnego do świadczenia usługi ani informacji technicznych do monitorowania usługi, z wyjątkiem praw i licencji niezbędnych do wykonania zakontraktowanych usług oraz tylko na czas ich trwania.
W przypadku jakichkolwiek działań, które wykraczają poza wykonanie umowy, użytkownik będzie potrzebował pisemnej zgody JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS, przy czym użytkownikowi nie wolno wchodzić, modyfikować, przeglądać konfiguracji, struktury i plików serwerów należących do JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS, ponosząc odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie incydenty, które mogą wystąpić w serwerach i systemach bezpieczeństwa jako bezpośrednia konsekwencja zaniedbania lub złośliwego działania
ze swojej strony.


Własność intelektualna hostowanych treści
Wykorzystywanie wbrew przepisom dotyczącym własności intelektualnej usług świadczonych przez JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS, a w szczególności:
• Użycie niezgodne z prawem hiszpańskim lub naruszające prawa osób trzecich.
• Publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek treści, które w opinii JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS są brutalne, obsceniczne, obraźliwe, nielegalne, rasowe, ksenofobiczne lub zniesławiające.
• Pęknięcia, numery seryjne programów lub wszelkie inne treści naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich.
• Zbieranie i/lub wykorzystywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody lub z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

 


• Wykorzystanie serwera pocztowego domeny i adresów e-mail do wysyłania spamu.
 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść swojej strony internetowej, przekazywane i przechowywane informacje, linki hipertekstowe, roszczenia osób trzecich oraz czynności prawne w odniesieniu do własności intelektualnej, praw osób trzecich i ochrona nieletnich.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za obowiązujące przepisy prawa i regulaminy związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, prowadzeniem handlu elektronicznego, prawami autorskimi, utrzymaniem porządku publicznego, a także powszechnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Użytkownik zrekompensuje JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS wydatki powstałe w wyniku przypisania JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS z jakiejkolwiek przyczyny, za którą odpowiada
można było przypisać użytkownikowi, w tym opłaty i wydatki na obronę prawną, nawet w przypadku nieprawomocnego orzeczenia sądu.

 

Ochrona hostowanych informacji
JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS wykonuje kopie zapasowe treści znajdujących się na swoich serwerach, jednak nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub przypadkowe usunięcie danych przez użytkowników. W ten sam sposób nie gwarantuje całkowitego zastąpienia danych usuniętych przez użytkowników, ponieważ wyżej wymienione dane mogły zostać usunięte i/lub zmodyfikowane w okresie czasu, który upłynął od ostatniej kopii
bezpieczeństwo.
Oferowane usługi, poza określonymi usługami tworzenia kopii zapasowych, nie obejmują wymiany treści zachowanych w kopiach bezpieczeństwa wykonanych przez JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS,
gdy ta strata jest spowodowana przez użytkownika; w takim przypadku stawka zostanie ustalona zgodnie ze złożonością i wielkością odzyskiwania, zawsze po uprzednim zaakceptowaniu przez użytkownika.
Zastąpienie usuniętych danych jest wliczone w cenę usługi tylko wtedy, gdy utrata treści nastąpiła z przyczyn leżących po stronie JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS.

 

komunikacja handlowa
W zastosowaniu LSSI. JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS nie będzie wysyłać wiadomości reklamowych lub promocyjnych pocztą elektroniczną lub innymi równoważnymi środkami komunikacji elektronicznej, które nie były wcześniej wymagane lub wyraźnie autoryzowane przez ich odbiorców.
W przypadku użytkowników, z którymi istnieje wcześniejszy stosunek umowny, JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS jest upoważniony do wysyłania informacji handlowych dotyczących produktów lub usług JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS, które są podobne do tych, które były pierwotnie przedmiotem umowy z klientem.

W każdym przypadku użytkownik, po udowodnieniu swojej tożsamości, może żądać zaprzestania przesyłania mu informacji handlowych za pośrednictwem kanałów Obsługi Klienta.
 

bottom of page